Özel Ankara Cerrahi Tıp Merkezi

Tıbbi Laboratuvar

Hastalığın tanısı, önlenmesi ve tedavisine yönelik bilgi sağlamak veya bir insanın sağlık durumunu değerlendirmek amacıyla, insan vücudundan alınan her türlü materyallere ilişkin biyolojik, mikrobiyolojik, kimyasal, hematolojik, sitolojik, patolojik ve diğer analizleri yapan bir bilim dalıdır.

Hasta için gerekli olan tüm tetkikler gerek Ankara da bulunan merkezimiz, ve anlaşmalı Laboratuvarında çalışılmaktadır.Tetkik ve Tahlil sonuçlarımız uluslarası kalite belgesi olan TURKAK sertifikalı anlaşmalı laboratuvarımızda çalışılmaktadır.

Merkezimizde tüm tetkik ve tahliller yapılmaktadır.  Tetkik ücreti 2023 , ankara tahlil fiyatları özel hastane, tetkik fiyatları 2023 , ankara laboratuvar, ankara kan testi sonuç, ankara test fiyatları, ankara özel laboratuvar, test ücreti, özel testler ücreti, ankara hızlı test sonucu, fiyat bilgisi için 03124738855 numaralı telefonumuzu arayabilirsiniz.

TIBBİ LABORATUVAR
Tedavileri
BİYOKİMYA İMMÜNOLOJİ
Glukoz (AKŞ) Total IGE
Post Prandial Kan Şekeri Spesitik IgE
GlukozToleransTesti Protein Elektroforezi
Glikolize Hemoglobin (HbA1C)HPLC Anti Nükleer antikor (ANA)
Kan ÜreAzodu Anti ds DNA
ÜrikAsit ENATarama
Kreatinin ANTİ Scl 70
Sodyum (NA) (Serum ve vucut sıvıları) Anti-SSA(lmmunoblotting)
Potasyum Anti-SSB (lmmunoblotting)
Klor (Cl) Anti-Sm (lmmunoblotting)
Kalsiyum (CA) Anti-Sm/RNP(lmmunoblotting)
İyonize Kalsiyum Anti-Jo1 (lmmunoblotting)
Fosfor Anti MitrokondrialAntikor (AMA)
Magnezyum AntiLiver-KidneyMikrozomalAntikor(AntiLKM-1)
Bakır Perinükleer-AntinötrofilSitoplazmikAntikor(p-ANCA)
Protein (Serum ve vucut sıvıları) Sitoplazmik-AntinötrofilSitoplazmikAntikor(c-ANCA)
Albümin Anti Smooth MuscleAntikor (ASMA)
AlanınAminotransferaz (ALT) Anti ParietalAntikor
AspartatTransaminaz (AST) Anti EndomysialAntikor (EMA)
Alkalen Fosfataz Anti DokuTransglutaminazAntikor (anti tTG)
Alkalen Fosfataz (kemiğe spesifik) Anti – SLA/LP
Gama GlutamilTranspeptidaz (GGT)
Laktik Dehitrogenaz (LDH)
Kreatin Kinaz (CK) HEMATOLOJİ
Kütle CK-MB Hemogram
Bilirubin,Total PeriferikYayma(Formül Lokosit)(Manuel)
Bilirubin, Direkt Sedimentasyon
Bilirubin, İndirekt Retikülosit Sayımı Otomatik
Kolesterol Kanama Zamanı
Trigliserit Pıhtılaşma Zamanı
HDLKolesterol Protrombin Kompleksi
LDLKolesterol APTT
VDLD-Kolesterol Fibrinojen
Lipoprotein ABO+RHTayini(Forward gruplama)
Amilaz Direkt Coombs (Kompleman)
Lipaz İndirekt CoombsTesti
İlaç düzeyi (Nefelometrik) Hemoglobin Elektroforezi
Seruloplazmin Protein C
İDRAR Protein S
İdrarTetkiki (Strip ile) AntiTrombin 3 antijeni
İdrar direkt yayma VİTAMİN TESTLERİ
İdrar mikroskopisi Vitamin B12
GebelikTesti (İdrarda) Folat
Protein Kantitatif (İdrarda)ESBACH Ferritin
Mikroalbumin (Spot İdrarda) Demir (Serum)
Mikroalbumin (24 saatlik idrarda) Demir Bağlama Kapasitesi
Deoksipiridiolin (DPD) 25-Hidroksi Vitamin D
Kreatinin KlirensTesti Çinko(Serum ve Vucut Sıvıları)
24 saatlik idrarda Bakır HEPATİT/HV
GAİTA Anti HIV (Kemiluminesans)
Boyasız Direkt Mikroskobik İnceleme HbsAg (Kemiluminesans)
GaitadaAmip, GiardiaAranması Anti Hbs (MEIABenzeri)
Direkt Parazit incelenmesi (Manuel) Anti Hbc lgG((MEIABenzeri)
Gaitada Gizli KanAranması (Manuel) Anti Hbc lgM((MEIABenzeri)
Gaitada Kültürü HbeAg (Kemiluminesans)
H.PyloriAntijen (HpSA) Anti Hbe (MEIABenzeri)
Anti HDV Anti HAV IgG (MEIABenzeri)
HBV DNA(Kantitatif) Anti HAV IgM (MEIABenzeri)
HCV RNA(Kantitatif) Anti HCV (MEIABenzeri)
TORCH HORMONLAR-FERTİLİTE
AnitiToxoplazma IgG (Kemiiuminesans) Beta-Hcg
AntiToxoplazma IgM (Kemiiuminesans) FSH
Anti Rubella IgG (Kemiiuminesans) Luteınleştirer Hormon (LH)
Anti Rubella IgM (Kemiiuminesans) Estradiol
Anti CMV IgG (MEIAbenzeri) Progesteron
Anti CMV IgM (MEIAbenzen) Prolaktin
Herpes SimpleksTıp 1 IgG Total Testosteron
Herpes SimpleksTip 1 IgM Serbest Testosteron
Herpes SimpleksTip II IgG İkili Tarama ( Down Sendrom 1)
Herpes SimpleksTip II IgM Üçlü Test (E3-HCG-AFP)
CMV DNAPCR  (Kantitafh) 17-Hidroksiprogesteron
DHEA
MİKROBİYOLOJİ Kortizol
Bakteri Kültürü (Boğaz) Serbest Kortizol (İdrar)
KatalazAktivitesi DHEA-S04
Bakteri Kültürü 1 idrar) STH
Bakten Kültürü (Vara) ACTH
Bakteri Kültürü (Püy) İnsülin (açlık)
Bakten Kültürü (Vajen) İnsülin (tokluk)
Mantar aranması ve kültürü Renin
Mantar Kültürü Aldosteron
Bakteri Kültürü (Burun) Homosistein
Gonokok Kültünü TİROİD
Gardnerella Vaginalis Kültürü TSH
Boyalı Mikroskopik inceleme SerbestT3
Boyasız Direkt Mikroskopik ine. SerbestT4
GrupAStreptokokTayini TotalT3 (Tt3)
Antibiyotik DuyarlılıkTesti TotalT4 (Tt4)
VDRL-RPL Anti Troglobulin Antikor
KatalazAktivitesi AntiTPO
TSH Reseptör Bloke EdiciAntikor
SEROLOJİ-ROMATOLOJİ Anti MikrozomalAntikor
ASO (Nefelometrik) Kalsitonin
Mikro CRP Parathormon (PTH)
CRP(Nefelometrik) Troglobulin
RF (Nefelometrik) PATOLOJİ
BrusellaTüpAglütmasyonu Pap smear
SalmonellaTüpAgl(Grubel-Widal) SmearAlınması
Imprint
Helicobacter pylori IgA(ELISA) Balgam, direkt yayma,
Helicobacter pylori IgG (ELISA) BOS, direkt yayma,
Bronş aspirasyonu,direkt yayma
TÜMÖR MARKER Meme başı yayması
Alfa-Feto Protein (AFP) Periton sıvısı; direkt yayma
KarsincembriyonikAntijen (CEA) Vücut Sıvılar
Prostat SpesifikAntijen (PSA) Yaymalar
ProstatkAsit Fosfataz (PAP)
PSA(Serbest)
CA-15-3
CA-19-9
CA-125
CA-72-4
TIBBİ LABORATUVAR
Doktorlarımız

Hızlı Erişim

Menü
Translate »